برنامه درسی نیمسال اول ورودی ۹۵

مقطع کارشناسی ارشد - فیزیک گرایش حالت جامد

مقطع کارشناسی ارشد - فیزیک گرایش اتمی و ملوکولی

مقطع کارشناسی ارشد - فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

مقطع کارشناسی ارشد - فیزیک گرایش فیزیک نجومی

مقطع کارشناسی ارشد - نانو فیزیک