طرح درس

دروس پایه
ردیف
نام درس
1 ریاضی 1
2 ریاضی 2
3 فیزیک 1
4 فیزیک 2
5 شیمی 1
6 شیمی 2
7 کامپیوتر 1
8 کامپیوتر 2
9 ریاضی فیزیک 1
10 ریاضی فیزیک 2
11 معادلات دیفرانسیل
12 آزمایشگاه فیزیک 1
13 آزمایشگاه فیزیک 2


دروس اصلی ردیف
نام درس 1 اپتیک 1 2 اپتیک 2 3 الکترومغناطیس 1 4 الکترومغناطیس 2 5 مکانیک تحلیلی 1 6 مکانیک تحلیلی 2 7 مکانیک کوانتوم 1 8 مکانیک کوانتوم 2 9 فیزیک مدرن 10 فیزیک مدرن کاربردی 11 فیزیک آماری 12 ترمودینامیک 13 آزمایشگاه اپتیک 14 آزمایشگاه فیزیک مدرن

دروس گرایشی - پلاسما
 ردیف  نام درس
پلاسما 1
 پلاسما 2
 سیستم های تولید پلاسما
سیستم های تشخیصی پلاسما
 کاربرد های پلاسما
آزمایشگاه پلاسما


دروس گرایشی - لیزر و اپتیک
 ردیف  نام درس
اپتیک کاربردی
 مهندسی اپتیک
 لیزر
 کاربردهای لیزر
 آزمایشگاه لیزر
 آزمایشگاه اپتیک پیشرفته


دروس گرایشی - حالت جامد
 ردیف  نام درس
فیزیک حالت جامد 1
فیزیک حالت جامد 2
 مغناطیس
 ابررسانایی
 نانو ساختار ها
نیمه هادی ها
7  آزمایشگاه حالت جامد


دروس اختیاری
ردیف نام درس
 1 زبان تخصصی
2  انتقال گرما
3  دینامیک مهندسی
4  مکانیک سیالات
5  اصول مهندسی مواد
6  مدار
7  الکترونیک۱
8  الکترونیک۲
9  ماشین های الکتریکی
 

راهنمای انتخاب واحد رشته فیزیک مهندسی

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضی 1

4

ریاضی 2

4

فیزیک 1

4

فیزیک 2

4

آزمایشگاه فیزیک 1

1

آزمایشگاه فیزیک 2

1

شیمی 1

2

شیمی 2

2

آزمایشگاه شیمی 1

1

آزمایشگاه شیمی 2

1

کامپیوتر 1 یا اپتیک 1

3

کامپیوتر 1 یا اپتیک 1

3

درس عمومی (فارسی یا زبان  عمومی)

3

درس عمومی (فارسی یا زبان عمومی)

3

 

18

 

18

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

سال دوم- نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضی فیزیک 1

3

فیزیک مدرن

4

فیزیک آماری  یا الکترومغناطیس

3

ترمودینامیک

3

مکانیک تحلیلی 1

3

کارگاه

1

آزمایشگاه فیزیک مدرن

2

کامپیوتر 2

3

درس اختیاری

3

رسم فنی

1

درس عمومی 

4

درس عمومی 

2

 

 

 

17

 

18

 

 

 

 

 

سال سوم- نیمسال اول

سال سوم- نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

الکترومغناطیس 1 یا فیزیک آماری

3

ریاضی فیزیک 2 یا مکانیک تحلیلی 2

3

ریاضی فیزیک 2 یا مکانیک تحلیلی 2

3

الکترومغناطیس 2

3

اپتیک 2

3

فیزیک مدرن کاربردی

3

درس اختیاری

3

آزمایشگاه اپتیک

2

درس عمومی 

5

درس اختیاری

3

 

 

درس عمومی

4

 

17

 

18

 

 

سال چهارم- نیمسال اول

سال چهارم- نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مکانیک کوانتومی1

3

مکانیک کوانتومی2

3

درس اختیاری

3

درس اختیاری

3

درس گرایشی

6

درس گرایشی

11

پروژه

3

 

 

درس عمومی 

3

 

 

 

18

 

17