فیزیک نظری

 

·         دکتر پوریا پدرام

o        گرانش کوانتومی

o        کیهانشناسی کوانتومی

o        فیزیک اقتصاد

 

·         دکتر شهنوش رفیع بخش

 

·         دکتر محمد وحید تکوک