تماس با ما


آدرس :

تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان سیمون بولیوار - میدان دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات - دانشکده فیزیک

صندوق پستی : 678-14665

تلفن : 38-44869632 021

دورنما : 44869640 021

ایمیل : physics@srbiau.ac.ir