برد پژوهشی


دکتر پوریا پدرام
مدیر پژوهش دانشکده فیزیک

تلفن: 44869685 (21)
دورنگار: 44869640 (21)
پست الکترونیکی: p.pedram@srbiau.ac.irفایل رزومه