برنامه ترمیک

 
رشته های دایر در دانشکده مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
مقطع رشته گرایش مدیر گروه دفتر تلفن
کارشناسی فیزیک فیزیک و فیزیک حالت جامد دکتر سالار الهی طبقه اول ساختمان ۱  ۴۴۸۶۹۶۳۰ 
کارشناسی فیزیک مهندسی - - - دکتر دارابی  طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۵)
۴۴۸۶۹۶۴۳ 
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دکتر ساویز طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۳)
 ۴۴۸۶۹۶۴۹
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و ملوکولی دکتر ساویز طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۳)
 ۴۴۸۶۹۶۴۹
کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دکتر ساویز  طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۳)
 ۴۴۸۶۹۶۴۹
کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک نجومی دکتر ساویز طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۳)
۴۴۸۶۹۶۴۹ 
کارشناسی ارشد نانو فیزیک  - - - دکتر ساویز طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۳)
۴۴۸۶۹۶۴۹ 
دکتری تخصصی فیزیک - - - دکتر الهی  طبقه چهارم ساختمان ۲
(اتاق ۴۲۲)
۴۴۸۶۹۶۵۲