اعضای هیات علمی

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه نحوه همکاری پست الکترونیکی
1 محمود قرآن نویس  استاد  تمام وقت  ghoranneviss@gmail.com
2  محمدکاظم سالم  استادیار  تمام وقت  mkssalem@gmail.com
3  داود درانیان  دانشیار  تمام وقت  d.dorranian@gmail.com
4  محمدرضا حنطه زاده  دانشیار  تمام وقت  hanteh2001@yahoo.com
5 پوریا پدرام  استادیار  تمام وقت  p.pedram@srbiau.ac.ir
6   سیدعلی سبط  دانشیار  تمام وقت  desebt@yahoo.com
 7 مرتضی صدوقی نژاد   استادیار  تمام وقت  mnejad@gmail.com
 8 سیدمحمد الهی  دانشیار  تمام وقت  smohammad_elahi@yahoo.com
 9 احمد سالارالهی   استادیار  تمام وقت  salari_phy@yahoo.com
 10  الهام دارابی   استادیار  تمام وقت  edarabi@yahoo.com
 11  شهنوش رفیع بخش   استادیار  تمام وقت  rafibakhsh@ut.ac.ir
 12  شهروز ساویز محمدرضالو   استادیار  تمام وقت  shahrooz.saviz@srbiau.ac.ir
 13  سارا سادات پرهیزگار   استادیار  تمام وقت  s_s_parhizgar@yahoo.com.au
 14 بتول صفرزاده   استادیار  تمام وقت  
 15 سیدحسین حاجی حسینی  مربی  تمام وقت  
 16 یوسف سیدجلیلی   استادیار  تمام وقت  
 17 حمیدرضا یوسفی   استادیار  تمام وقت  
 18 حبیب مجیدی  استاد  تمام وقت  
 19  آنا خواجه نژاد   استادیار  تمام وقت  
 20 تهمینه گدازگر   استادیار  تمام وقت  
 21  مجتبی (فرزین) آقامیر  دانشیار  نیمه وقت  
 22 هادی سوالونی  دانشیار  نیمه وقت  
 23 محمود ملاباشی  دانشیار  نیمه وقت  
 24  محمدرضا ابوالحسنی  دانشیار  نیمه وقت  
 25  محمدوحید تکوک  استاد  نیمه وقت